Lennox%e2Gastaut syndrome

The drug, Epidiolex, reduces seizures in certain types of pediatric epilepsy.