Stuart, Florida

This bean-to-bar chocolate has won numerous prestigious awards.